เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการเขตบริการสุขภาพที่ 12 ณ โรงพยาบาลหาดใหญ่ จ.สงขลา