เข้าร่วมประชุมงาน Digital Platform For Smart Business (C internet & EKKO WiFi on Line Official Account)