ประชุมเครือข่าย ๘ สถาบันการศึกษา ๒ องค์กร ภาคเอกชน ในจังหวัดตรัง