ประชุม โครงการจัดงานสมโภชศาลหลักเมือง 203 ปี เฉลิมพระเกียรติฯ 87 พรรษา “รัษฎา เทิดรัฐ จักรีวงศ์” ประจำปี 2557