กิจกรรมเคารพธงชาติไทยและร่วมร้องเพลงชาติไทย เพื่อแสดงความเคารพและความจงรักภักดี ในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และสร้างความสามัคคี ความพร้อมเพรียงของคนในชาติ