รณรงค์การใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะไม่ทำให้เกิดก๊าซเรือนกระจกและช่วยลดปัญหาโลกร้อน