สังเกตการณ์การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดอบรมหลักสูตรโครงการพัฒนาสมรรถนะนักสาธารณสุขเพื่อปฏิบัติงานในระบบสุขภาพปฐมภูมิ ระยะที่ ๑