ประชุมคณะอนุกรรมการประจำโครงการจัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์เเละสหเวชศาสตร์สถาบันพระบรมราชชนก