คณาจารย์และ บุคลากรกลุ่มงานหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาทันตสาธารณสุข เข้าร่วมบริการทันตกรรมแก่ผู้ต้องขัง