กิจกรรม ส่งเสริมทันตกรรมในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓