นางจินตนา เซ่งสิ้ม

ตำแหน่ง: 
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง: 
หัวหน้ากลุ่มงาน