ร่วมกับเครือข่ายสถาบันวิชาการสาธารณสุขและเทคโนโลยีทางการแพทย์ (สวสท.) เจรจาเพื่อแสวงหาความร่วมมือทางวิชาการกับ College of Public Health, University of the Philippines, Manila ณ University of the Philippines, Manila