เข้าเยี่ยม อาจารย์ณรงค์ จันทร์พุ่ม ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง เพื่อปรึกษาหารือการดำเนินงานกิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรมในการจัดโครงการมหกรรมส่งเสริมสุขภาพพัฒนาวิชาการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรม Smart Brain and Health ครั้งที่ ๖ ประจำปีการศึกษา