ฝึกปฏิบัติตรวจประเมินสุขาภิบาลร้านอาหารที่จำหน่ายภายในวิทยาลัยตามมาตรฐาน Clean Food Good Taste