กิจกรรม ทำบุญ สร้างความดีตามวิถีวัฒนธรรมไทยประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๓