ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ และผู้บริหารวิทยาลัย เข้าพบว่าที่ร้อยตรี ชาญยุทธ เกื้ออรุณ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังเพื่อปรึกษาหารือในการลงนาม ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อรวบรวมและพัฒนาองค์ความรู้และสนับสนุนการจัดการระบบสุขภาพปฐมภูมิ