พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรังกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกันตัง เพื่อจัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาการให้บริการสุขภาพและกิจวัตรประจำวันผู้สูงอายุ