ประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓