ศึกษาดูงานด้านการป้องกันและควบคุมโรค ณ National Center for Disease Prevention and Control Department of Health,Manila