ประชุมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รายจ่ายลงทุนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓