ประชุมคณะกรรมการโครงการจัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์