เข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกีฬาผู้นำนันทนาการและผู้นำการออกกำลังกายจังหวัดตรัง