การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย R2R ระยะที่ ๑