สังเกตการณ์และให้เกียรติร่วมนำเสนอตัวอย่างการเขียนโครงร่างวิจัยในการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย R2R ระยะที่ ๑