ร่วมต้อนรับนายแพทย์เจษฎา ฉายคุณรัฐผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ ๑๒ และคณะ ในโอกาสลงพื้นที่ตรวจราชการและนิเทศงาน