นิเทศการฝึกประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาทันตสาธารณสุข ชั้นปีที่ ๔