ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูพี่เลี้ยง หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพการให้บริการสุขภาพและกิจวัตรประจำวันผู้สูงอายุสถาบันพระบรมราชชนก