ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจ่ายเงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์และเภสัชกร ที่ปฏิบัติงานในสถานบริการการสาธารณสุข