ร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับ ท่าน สาธร นราวิสุทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง และคุณพรชัย จุฑามาศ รองผู้อำนวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ