ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานก่อสร้างอาคารเรียนเป็นอาคารเรียน คสล.๘ ชั้น ครั้งที่ ๒