ดร.พยงค์ เทพอักษร ไปปฏิบัติการวิจัยและปรึกษาความร่วมมือทางวิชาการกับ Assoc. Prof. Soo-Jeong Lee ณ University of California, San Francisco