กิจกรรมเคารพธงชาติไทยและร่วมร้องเพลงชาติไทยเพื่อแสดงความเคารพ และความจงรักภักดีในสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์และสร้างความสามัคคี ความพร้อมเพรียงของคนในชาติ