เข้าเยี่ยม วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง คลินิกแพทย์แผนไทย และเสนอแนวทางการเข้าร่วมสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ