ประชุมนำเสนอผลวิเคราห์และสังเคราะห์องค์ความรู้จากการพัฒนาเครือข่าย บริการปฐมภูฒิ