ประชุมคณะทำงานประเมินและการสอบเพื่อให้ประกาศนียบัตรหรือเครื่องหมายวิทยฐานะแก่ผู้ผ่านการศึกษาหรือฝึกอบรมจากองค์กรการศึกษาหรือฝึกอบรมที่ อศป.รับรอง