กิจกรรมทำบุญ สร้างความดี ตามวิถีวัฒนธรรมไทยประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓