ประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำเว็บไซต์เพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์สถาบันพระบรมราชชนก