ดร.กรรณิกา เรืองเดช ชาวสวนศรีเจริญ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและบริการวิชาการ เป็นผู้ดำเนินรายการเสวนา เรื่อง "ระบบสุขภาพไทยสู่บริการสุขภาพปฐมภูมิ"