ประชุมคณะกรรมการพัฒนาอาชีวอนามัยตรัง ณ ศาลากลางจังหวัดตรัง วันที่ 14 พฤษภาคม 2556