ประชุมบูรณาการการทำงานร่วมกันของผู้นำทุกภาคส่วนในตำบลควนธานีครั้งที่ ๒/๒๕๖๓