ประชุมคณะกรรมการ โครงการจัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์