กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ Elderly care Worker