ร่วมให้กำลังใจนักศึกษาชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง ในการนำเสนอการดำเนินงานของ ชมรม TO BE NUMBER ONE