ซักซ้อมความเข้าใจและส่งมอบข้อสอบให้ ดร.สุขุมาภรณ์ ศรีวิศิษฐ รองผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ และคณะกรรมการจัดเตรียมชุดแบบทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษา