ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานก่อสร้างอาคารเรียนเป็นอาคารเรียน คสล.๘ ชั้น งวดที่ ๑