เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพของชุมชน(ประชาคมหมู่บ้าน) ประจำปี 2563