ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจังหวัดตรังครั้งที่ ๒/๒๕๖๓