ร่วมกิจกรรมส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ "การเก็บคัดเมล็ดพันธุ์ข้าว" สืบทอดวิถีวัฒนธรรมชาวนา