ร่วมประชุมชี้แจงและแนวทางการดำเนินการหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลางและหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น