ตัวแทนบริษัทกรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สาขาตรัง เข้าพบผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ เพื่อขอมาประชาสัมพันธ์และให้บริการด้านการประกันชีวิตกับบุคลากรของวิทยาลัย